Điểm sàn đại học khối A,B,C,D năm 2010

Kích cỡ:

Điểm sàn đại học khối A,B,C,D năm 2010:

Điểm sàn đại học năm 2010:

  • Điểm sàn khối A năm 2010:  13
  • Điểm sàn khối B năm 2010: 14
  • Điểm sàn khối C năm 2010: 13
  • Điểm sàn khối D năm 2010: 14

Điểm sàn Cao Đẳng năm 2010:

  • Điểm sàn khối A năm 2010:  10
  • Điểm sàn khối B năm 20110 11
  • Điểm sàn khối C năm 2010: 10
  • Điểm sàn khối D năm 2010: 11

ĐIỂM THI, DIEM THI, ĐIỂM SÀN, DIEM SAN, ĐIỂM THI ĐẠI HỌC, DIEM THI DAI HOC, ĐIỂM SÀN ĐẠI HOC, DIEM SAN DAI HOC, ĐIỂM SÀN CAO ĐẲNG, DIEM SAN CAO DANG, ĐIỂM CHUẨN, DIEM CHUAN, ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, ĐIỂM CHUẨN CAO ĐẲNG, ĐIỂM THI ĐẠI HOC 2012, DIEM THI DAI HOC 2012, ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2012, DIEM CHUAN DAI HOC 2012, THONG TIN TUYEN SINH, THÔNG TIN TUYỂN SINH, TUYEN SINH, TUYỂN SINH, TUYỂN SINH 2012, TIN TỨC TUYỂN SINH 2012

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.